Zespoły badawcze

Zespół badawczy w ramach projektu pt. „Straszny swąd spalenizny – archeologiczne badania miejsca kaźni w chojnickiej Dolinie Śmierci

Prace ekshumacyjne w Dolinie Śmierci są składową śledztwa prowadzonego przez pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Zespół biegłych powołanych do ich realizacji składa się z następujących osób:

dr Dawid Kobiałka – kierownik projektu, odpowiedzialny za koordynację całości zadań projektowych, udział w badaniach terenowych, działania edukacyjne, popularyzatorskie oraz syntezę całości przeprowadzonych analiz. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierował zarówno zagranicznymi projektami naukowymi (Back to the Past? The Relations between Tourism, Past, and Cultural Heritage. The Case of Poland and Sweden) jak i finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki (Między pamięcią a zapomnieniem: archeologia a XX-wieczne dziedzictwo militarne na terenach zalesionych) czy też „Archeologią Doliny Śmierci”, której działania finansowane były przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (konkurs „Groby i cmentarze wojenne w kraju”). Posiada doświadczenie zawodowe związane z archeologicznymi badaniami materialnych pozostałości z czasów I i II wojny światowej. Przykładowe ostatnie publikacje naukowe:

Kobiałka D. 2021. The devil burns gold there – the heritage of Nazi Germany crimesin Death Valley, Chojnice, Poland. International Journal of Historical Archaeology, https://link.springer.com/article/10.1007/s10761-021-00604-9.

Kostyrko M., Kobiałka D. 2020. Small and large heritage of the Great War: An archaeology of a prisoner of war camp in Tuchola, Poland. Landscape Research https://doi.org/10.1080/01426397.2020.1736533.

Kobiałka D. 2019. Trench art between memory and oblivion: a report from Poland (and Syria). Journal of Conflict Archaeology 14 (1): 4-24, https://doi.org/10.1080/15740773.2019.1632034.

Kobiałka D. 2019. Living monuments of the Second World War: terrestrial laser scanning and trees with carvings. International Journal of Historical Archaeology 23 (1): 129-152, https://doi.org/10.1007/s10761-018-0462-5.

Kobiałka D. 2018. 100 years later: The dark heritage of the Great War at a prisoner-of-war camp in Czersk, Poland. Antiquity 92 (363): 772-787, https://doi.org/10.15184/aqy.2018.67.

Kobiałka D., Kostyrko M., Kajda K. 2017. The Great War and its landscapes between memory and oblivion: the case of prisoners of war camps in Tuchola and Czersk, Poland. International Journal of Historical Archaeology 21 (1): 134-151, https://doi.org/10.1007/s10761-016-0348-3.

mgr Dariusz Krasnodębski – wykonawca projektu odpowiedzialny za prowadzenie badań terenowych w Dolinie Śmierci.

Kierownik wielu badań archeologicznych, które nadzorował i opracowywał. Magister nauk humanistycznych w zakresie archeologii. Pracownik w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

mgr Zbigniew Kubiatowski – wykonawca projektu odpowiedzialny za udział w badaniach terenowych oraz sprawowanie nadzoru nad kwestiami finansowo-administracyjnymi. projektu.

Magister nauk humanistycznych w zakresie archeologii. Uczestnik archeologicznych badań terenowych.

dr hab. prof. IAE PAN Katarzyna Kość-Ryżko – wykonawczyni projektu odpowiedzialna za przeprowadzenie wywiadów etnograficznych dotyczących upamiętnienia w Dolinie Śmierci.

Profesor nadzwyczajna nauk humanistycznych w zakresie antropologii kulturowej. Badaczka problematyki polskich przesiedleńców na wschodzie oraz tematyki z zakresu tzw. antropologii śmierci.

dr hab. prof. UAM Mirosław Makohonienko – wykonawca projektu odpowiedzialny za badania geomorfologiczne i palinologiczne.

Z wykształcenia geograf i archeolog. Kierownik Zakładu Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu. Uczestnik wielu projektów naukowych, w których odpowiadał za analizy geomorfologiczne i palinologiczne.

dr hab. prof. UAM Iwona Hildebrandt-Radke – wykonawczyni projektu odpowiedzialna za badania geochemiczne.

Z wykształcenia geograf i archeolog. Pracownik Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu. Uczestnik wielu projektów naukowych, w których odpowiadała za analizy m.in. geochemiczne oraz litologiczne.

dr hab. prof. UAM Zbigniew Celka – wykonawca projektu odpowiedzialny za badania flory roślin naczyniowych w rejonie Doliny Śmierci. Specjalista w zakresie badań roślinności współcześnie porastającej grodziska oraz zamki średniowieczne.

Kierownik i uczestnik projektów naukowych. Profesor i wykładowca na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu.

dr Joanna Rennwanz – wykonawczyni projektu odpowiedzialna za analizy węgli drzewnych pozyskanych w trakcie badań terenowych.

Doktor archeologii. Uczestnik wielu archeologicznych badań terenowych. Specjalizuje się w badaniu makroskopowych szczątków roślinnych i drewna.

dr Olgierd Ławrynowicz – wykonawca projektu odpowiedzialny za analizy pozyskanej kultury materialnej.

Doktor archeologii. Wicedyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestnik wielu archeologicznych badań terenowych dotyczących materialnych pozostałości z czasów II wojny światowej. Wykonuje ekspertyzy rzeczoznawcze na potrzeby sądowe z zakresu materialnych śladów z czasów II wojny światowej.

dr Przemysław Zientkowski – wykonawca projektu odpowiedzialny za współprowadzenie działań promocyjnych, współpracę z Urzędem Miasta Chojnice oraz innymi lokalnymi instytucjami. Członek kilku projektów poświęconych historii regionu chojnickiego.

mgr Ewelina Ebertowska – wykonawczyni projektu odpowiedzialna za przeprowadzenie warsztatów etnograficznych dotyczących upamiętnienia w Dolinie Śmierci. Uczestniczka badań w ramach projektu „Archeologia Doliny Śmierci”, gdzie odpowiada za zbieranie i analizę wywiadów etnograficznych.

Magister wschodoznawstwa, obecnie doktorantka na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu.

mgr Marta Rychtarska – wykonawczyni projektu odpowiedzialna za udział w badaniach terenowych i koordynację prac związanych z przygotowaniem pozyskanego materiału kostnego do analiz antropologicznych.

Magister nauk humanistycznych w zakresie archeologii oraz magister nauk biologicznych w zakresie antropologii fizycznej.

Uczestnik wielu badań wykopaliskowych, podczas których odpowiedzialna była za pozyskiwanie i późniejszą analizę kości ludzkich.

Filip Wałdoch – wykonawca projektu odpowiedzialny za namierzanie poszczególnych znalezisk w trakcie badań terenowych oraz integrację danych w Systemie Informacji Geograficznej.

Magister archeologii. Członek kilku projektów naukowych, w których odpowiedzialny był za zbieranie danych przestrzennych i ich integrację w GISie – w tym także tych przeprowadzonych w ramach „Archeologii Doliny Śmierci”.

Daniel Frymark – wykonawca projektu odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji fotograficznej związanej z przeprowadzeniem badań oraz przygotowanie filmu z prac projektowych. Uznany chojnicki fotograf, laureat wielu krajowych i międzynarodowych konkursów fotograficznych (http://danielfrymark.com/, dostęp 1.10.2020).

Zespół badawczy w ramach projektu pt. „Archeologia Doliny Śmierci”

dr Dawid Kobiałka – kierownik projektu odpowiedzialny za zarządzanie i implementację poszczególnych zadań projektowych, kierownik badań sondażowych w Dolinie Śmierci, działania edukacyjne i popularyzatorskie.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie archeologii, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierował zarówno zagranicznymi projektami naukowymi (Back to the Past? The Relations between Tourism, Past, and Cultural Heritage. The Case of Poland and Sweden) jak i finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki (Między pamięcią a zapomnieniem: archeologia a XX-wieczne dziedzictwo militarne na terenach zalesionych). Posiada doświadczenie zawodowe związane z archeologicznymi badaniami materialnych pozostałości z czasów I i II wojny światowej.

mgr Zbigniew Kubiatowski – wykonawca projektu odpowiedzialny za udział w badaniach terenowych oraz sprawowanie nadzoru nad kwestiami finansów projektu.

Magister nauk humanistycznych w zakresie archeologii. Uczestnik archeologicznych badań terenowych.

dr hab. prof. IAE PAN Katarzyna Kość-Ryżko – wykonawca projektu odpowiedzialny za udział w badaniach terenowych oraz przeprowadzenie wywiadów etnograficznych oraz obserwację uczestniczącą z wolontariuszami, osobami odwiedzającymi zespół badawczy w trakcie badań oraz wytypowanymi mieszkańcami Chojnic.

Profesor nadzwyczajna nauk humanistycznych w zakresie antropologii kulturowej. Badaczka problematyki polskich przesiedleńców na wschodzie oraz tematyki z zakresu tzw. antropologii śmierci.

mgr Marta Rychtarska – wykonawca projektu odpowiedzialny za udział w badaniach terenowych oraz analizę i opracowanie pozyskanego materiału kostnego.

Magister nauk humanistycznych w zakresie archeologii oraz magister nauk biologicznych w zakresie antropologii fizycznej. Uczestnik wielu badań wykopaliskowych, podczas których odpowiedzialna była za pozyskiwanie i późniejszą analizę kości ludzkich.

dr Mikołaj Kostyrko – wykonawca projektu odpowiedzialnych za pozyskanie danych lidarowych (chmury punktów) zebranych w ramach ISOKu oraz ich przetworzenie i analizę, pozyskanie i analiza historycznych zdjęć lotniczych oraz zobrazowań satelitarnych, interpretacja i integracja danych w GISie.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie archeologii. Uczestnik projektów związanych z wykorzystaniem danych lidarowych oraz zdjęć lotniczych na potrzeby archeologii. Autor publikacji z zakresu archeologii nieinwazyjnej.

Filip Wałdoch – wykonawca projektu odpowiedzialny za udział w badaniach terenowych, namierzanie obszarów pod badania nieinwazyjne, prace sondażowe oraz namierzanie poszczególnych znalezisk w trakcie badań, integracja danych terenowych w GISie.

Słuchacz studiów doktoranckich na kierunku archeologia. Członek kilku projektów naukowych, w których odpowiedzialny był za zbieranie danych przestrzennych i ich integrację w GISie.

Na zasadzie wolontariatu członkami zespołu badawczego są także:

mgr Ewelina Ebertowska – wykonawczyni projektu odpowiedzialna za udział w części etnograficznych badań terenowych, zbieranie pogłębionych wywiadów jakościowych oraz materiałów audiowizualnych. Magistra kierunku wschodoznawstwo w ramach Międzyobszarowych Indywiduanych Studiów Humanistycznych i Społecznych, obecnie doktorantka w Instytucie Antropologii i Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członkini paru antropologicznych projektów badawczych. Swoje badania prowadzi wśród polskiej mniejszości w Armenii.

dr Przemysław Zientkowski – wykonawca projektu odpowiedzialny za kwestie administracyjne, współpracę z Urzędem Miasta Chojnice, opracowanie wyników badań w formie zajęć dydaktycznych dla uczniów chojnickich szkół. Doktor nauk humanistycznych, Pełnomocnik Burmistrza Miasta Chojnie ds. rozwoju i współpracy naukowej, wykładowca akademicki. Członek kilku projektów poświęconych historii regionu chojnickiego, w których odpowiedzialny był za kwerendy archiwalne, opracowanie i publikację ich wyników.

dr Paweł Szczepanik – adiunkt w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kierownik projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Jego zainteresowania badawcze związane są z szeroko rozumianą kulturą wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny, a także historią, antropologią kultury, kulturą ludową, badaniami obrazu i wizualności, a także metodologią nauk humanistycznych. Kierował licznymi badaniami archeologicznymi na terenie Pomorza, ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Bytowskiej. Zajmuje się również popularyzacją archeologii.